Spotkanie 2. - Poszukując pytań

Wprowadzenie dla animatora

Główną część tego spotkania stanowi warsztat uczący zadawania pytań. Warsztat polegający na potraktowaniu zadanych tekstów jako odpowiedzi i próbie zadania pytań. Celem tego spotkania jest rozbudzenie w uczestnikach pytającego spojrzenia na świat i odpowiedzi w nim się znajdujące. Chcemy zwrócić uwagę na to, że wiara jest dynamiczna, a niektóre pytania i odpowiedzi w ciągu życia są różne. Poszukujemy zrozumienia i doświadczenia tego dynamizmu, jednocześnie wiedząc, że są rzeczy, których niezmiennie warto się trzymać.

Pytania w moim życiu

Różne treści w życiu wzbudzają w nas pytania. Poprzez stawianie pytań poszukujemy też prawdy i własnego zrozumienia, dlatego pytania stanowią tak ważną część naszego życia.

  • Kiedy w moim życiu odkryłam/łem najwięcej pytań?
  • Kiedy w moim życiu odkryłam/łem najwięcej odpowiedzi?
  • Jakie zdarzenie, doświadczenie wywołało odkrycie pytania?

Dzielenie się pytaniami jest relacjo-twórcze. To nimi często dzielimy się z bliskimi i przyjaciółmi w najintymniejszych rozmowach. Pytania niejednokrotnie budują naszą wiarę, bo “pracują” w nas, mają w sobie pewien rodzaj ruchu, z natury są niedookreślone. Często w tym ruchu, spotykamy się z drugim człowiekiem. W tych momentach możemy spotkać się z jego pytaniami i pokazać mu własne. Jest to jeden z ważniejszych aspektów świadectwa dawanego sobie nawzajem. Dzielenie się wiarą to także, a może nawet przede wszystkim, dzielenie się swoimi pytaniami.

Informacja

“[…] wiara umożliwia mi wejście w tę historię [ewangelię] i zgodę na to, aby się nią nie tylko zachwycić, ale też ją przetworzyć, w ten sposób dla mnie ukazuje się prawda tej historii” T. Halik “Czas pustych kościołów”

Pytania drogą do doświadczenia

Znajdowanie odpowiedzi rzadko jest procesem szybkim. Często nasze pytania generują kolejne pytania, ale to buduje naszą drogę do żywego doświadczenia wiary.

Przeczytajmy:

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim». W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego». Nikodem powiedział do Niego: «Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?» Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha». W odpowiedzi rzekł do Niego Nikodem: «Jakżeż to się może stać?» Odpowiadając na to rzekł mu Jezus: «Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego.

—J 3,1-13

Nikodem zadaje Jezusowi pytania i zauważając, że nie rozumie odpowiedzi dopytuje dalej. W końcu Jezus tłumaczy mu, że nie pojmie w pełni tego, o co pyta bez DOŚWIADCZENIA. Wskazuje jasno, że nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego. Jezus pokazuje, że czasem, nawet posiadając odpowiedzi, nie potrafimy ich przyjąć ze względu na brak doświadczenia.

Zatem poszukując doświadczenia, relacji z Chrystusem, pytania są nam niezbędne. To one pozwalają nam nie zbaczać ze ścieżki wiodącej do doświadczenia. Czasem jednak musimy poczekać cierpliwie na zmianę perspektywy, aby zrozumieć lepiej, inaczej, na nowo.

  • Na które swoje pytania znajduję odpowiedź w wierze?
  • Co jest we mnie teraz żywym pytaniem?
  • Jakie kwestie staram się zrozumieć, ale nadal pozostają dla mnie tajemnicą?
  • Jakie pytanie prowadzi mnie do głębszej relacji z Chrystusem?

Haggada odpowiedzią na pytania

Informacja

W tej części grupa otrzymuje swój tekst Haggady i ma za zadanie zadać pytania, na które tekst ten byłby odpowiedzią.

Poszukajmy wspólnie pytań, na które ten fragment Historii Zbawienia byłby odpowiedzią. Właśnie po to, aby móc dążyć do doświadczenia wiary.

Pozostawienie miejsca

Informacja

Na koniec spotkania pomodlimy się modlitwą św. Ignacego Loyoli. Podkreśla ona rolę przywiązania przede wszystkim do łaski i miłości Boga. W tym kontekście porozmawiajmy o przywiązaniach w wierze.

Już powiedzieliśmy o tym, jakie mamy pytania, co wnosiły do naszego życia. Spróbowaliśmy spojrzeć na treści biblijne pytającym okiem.

Wolnością w zadawaniu pytań jest to, że pytania pozwalają nam nie być nadmiernie przywiązanymi do odpowiedzi. Potrzeba nam uznać, że jesteśmy w ciągłym procesie, że to, co już odkryliśmy nadal jest żywe. Jeśli zabetonujemy nasze odkrycia, będą nam ciążyć, z kolei jeśli uznamy ich dynamizm, będziemy mogli w pełni korzystać z ich potencjału. Pozostaje przestrzeń na ciągłe działanie Boga.

Przeczytajmy:

Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.

—Łk 21,14-15

  • Do czego jestem w wierze przywiązany/a?
  • W jaki sposób dialog między mną a Bogiem zmienia odpowiedzi o wiarę, które wcześniej znalazłem/am?

Modlitwa

Na koniec pomódlmy się wspólnie:

Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją,
pamięć moją i rozum, i wolę moją całą,
cokolwiek mam i posiadam.

Ty mi to wszystko dałeś
– Tobie to, Panie, oddaję.
Twoje jest wszystko.

Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli.
Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę,
albowiem to mi wystarcza.

– św. Ignacy Loyola